top of page

Personvernerklæring og Brukervilkår for Skjold.ai plattformen

Personvernerklæring for Skjold.ai sine tjenester

 

Norsk datasikkerhet AS (orgnummer 926 112 813) leverer tjenesten Skjold.ai som app til iPhone, program til PC, program til Mac og app til Android mobiltelefoner, og behandler i den forbindelse et fåtall personopplysninger i overenstemmelse med denne personvernerklæringen når du installerer og bruker tjenestene. Norsk Datasikkerhet AS er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.

 

Når du tar i bruk appene godtar du denne personvernerklæringen. Dersom brukeren ikke godtar denne personvernerklæringens bestemmelser, er brukeren selv pliktig til å avslutte bruken av appene på sine enheter.  
 

Personvernerklæring for Skjold.ai appene

Personvernerklæing og vilkår for Skjold.ai Sjekken
 

2 - Formålet med behandlingen

 

Skjold.ai er en tjeneste som beskytter brukerne mot datakriminalitet og nettsvindel på plattformene iPhone, Andorid, PC og Mac. Se nærmere beskrivelse av tjenesten under Skjold.ai sine brukervilkår. Formålet med behandlingen er at disse tjenestene skal fungere i samsvar med tjenestens formål, beskrevet i vilkårene.

  

Generelt om sporing og data

 

Skjold.ai prioriterer sikkerhet, anonymitet og brukervennlighet. Vi logger derfor kun et minimum av data for at tjenesten skal fungere sikkert og brukervennlig for våre brukere.

 

All data som sendes gjennom Skjold sitt nettverk er kryptert og anonymisert. Dette gjør at hverken Skjold eller våre leverandører, kan knytte data om nettrafikk, hvilke nettsider en bruker har besøkt, hvilke apper som er benyttet eller lignende til en bestemt bruker.

 

Informasjonen som behandles

 

Skjold behandler kun informasjon som er nødvendige for at tjenestene skal fungere i samsvar med tjenestens formål og beskytte brukerens nettrafikk.

 

Følgende informasjon behandles.

 

  • Kontaktinformasjon til en bruker slik at vi kan opprette en konto knyttet til din epost, distribuere din påloggingsinformasjon og varsle det om forhold som er relavnt for din bruk av Skjold.ai

 

  • Din inngående IP og siste tidspunkt for når en bruker logget på vårt Skjold.ai nettverket. Denne informasjonen lagres i inntil 30 dager og kan ikke knyttes sammen med ditt bruksmønster. Formålet med denne behandlingen er utelukkende å sikre at brukerne er koblet til Skjold.ai på korrekt måte.

 

 

Særlig om samtykke til deling av data på iPhone og Andorid

Når du tar i bruk Skjold.ai appen på iPhone første gang må du samtykke til Apple sitt standard samtykke for VPN applikasjoner, for at Skjold skal fungere.
 

« Skjold» vil legge til en VPN-konfigurasjon. All nettverkstrafikk på iPhone kan bli filtrert eller overvåket når VPN er aktiver.
 

Skjold benytter anonymisering og kryptering slik at vi ikke kan knytte nettlesertrafikken til din bruker, og den overvåkes ikke av oss.

 

Når du tar i bruk Skjold.ai appen for første gang på Andorid må du samtykke til Andorid sin standard

 

Kommunikasjon

Skjold vil kunne kommunisere til brukerne om viktige forhold ved din bruk av tjenesten. Dette omfatter kun kommunikasjon dersom vi ser at tjenestene våre ikke er aktivert riktig, i henhold til brukeravtalen vi har inngått med deg. Du kan reservere deg mot slik kommunikasjon ved å kontakte hei@skjold.ai

 

Deling av informasjon med tredjeparter ved bruk av Skjold.ai appene

 

Skjold benytter ulike driftspartnere for å levere Skjold.ai appene sine tjenester. Dataen disse mottar om deg som bruker er imidlertid kryptert og anonymisert. Ut over dette utleverer aldri Skjold informasjon vi får som følge av bruk av tjenesten, til tredjeparter.

Dine rettigheter knyttet til innsyn og sletting

Skjold lagrer et minimum av data i inntil 30 døgn for å sikre at tjenesten fungerer som den skal. Dersom du har spørsmål vedrørende innsyn eller sletting av dette så kontakt oss på hei@skjold.ai

 

Sikkerhet

Vi tar sikkerhet og personvern for våre brukere og deres data på største alvor, og våre tjenester er designet på en slik måte at den skal være trygg for alle brukere å benytte. Våre tjenester lagrer så lite data om brukeren som mulig, og kobler aldri dine bruksdata til din bruker. Skjold har tiltak og rutiner som sikrer brukernes integritet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

 

Spørsmål knyttet til personvern eller brukervilkår
Kontakt oss på hei@skjold.ai

 

 

Endringer

Skjold.ai plattformen er i kontinuerlig utvikling og vi vil kunne gjøre oppdateringer personvern og brukervilkår når det gjøres endringer i plattformen eller når den må tilpasses ny teknologi for å virke etter sitt formål. Ved vesentlige endringer i avtalens innhold vil aktive bruker bli varslet via deres epost. Oppdatert versjon av personvernerklæring og bruksvilkår finnes til enhver til på www.skjold.ai/personvern - og du kan få tilsendt disse ved å kontakt Skjold.ai på hei@skjold.ai

 

Brukervilkår for Skjold.ai appene til PC, Mac, iPhone og Andorid.

Denne avtalen gjelder bruk av Skjold.ai appen til PC, Mac og Mobil. Avtalens parter er de som til enhver bruker appene og Skjold.ai (Norsk datasikkerhet AS). Formålet med avtalen et at brukeren enkelt og greit skal forstå hvordan tjenesten fungerer, for at brukeren skal kunne benytte den på en best mulig måte.  

 

Generelle bestemmelser

Skjold.ai er en lisensiert programvare som er betalt av din arbeidsgiver eller annen tilknyttet organisasjon. Avtalen gjelder fra og med man tar i bruk appene. Dersom brukeren ikke godtar avtalens bestemmelser, er brukeren selv pliktig til å avslutte bruken av appene på sine enheter.

 

 

Tjenesten formål

Skjold.ai er sikkerhetsplattform designet for å redusere risikoen ved bruk av internett på mobil, PC og Mac, for ansatte hos bedrifter som er kunde av Skjold.ai. Og gjennom dette oppnå enn gøyere grad av beskyttesle mot datakriminalitet og nettsvindel enn om man ikke hadde benyttet Skjold.ai. Skjold.ai har som målsetning at beskyttelsen skal fungere både når den ansatte er på arbeidsstedet og når de bruker bedriftens enheter til privat bruk.

 

Beskrivelse av tjenesten

Skjold.ai tjenesten består av apper til iPhone og Android og program til PC og Mac. Disse appene sørger for at brukeren er tilkoblet Skjold.ai nettverket når man benytter. For at Skjold.ai skal fungere i tråd med tjenestens formål må den appene være aktivert i tråd med instruksjonene som finnes på www.skjold.ai Kontakt hei@skjold.ai dersom du er usikker på om appene er aktivert korrekt. 

 

Kommunikasjon ved bruk av tjenesten

Brukern plikter å oppgi korrekt kontaktinformsajon til Skjold.ai for at Skjold skal kunne lever tjenesten i samsvar med denne avtale. Skjold.ai vil sende kommunikasjon til alle tilknyttete brukere om forhold som er vesentlige for å oppfylle tjenestens formål. Dette omfatter, men avgrenses ikke til, melding dersom vi ser at du har mistet forbindelsen til Skjold.ai nettverket, tips om hvordan du benytter Skjold.ai på en hensiktsmessig måte, relevante forhold i forbindelse med onboarding til tjenesten og informasjon om oppdateringer. Kommunikasjonen kan leveres som push til mobiltelefon eller PC program, epost og potensielt via SMS. Brukeren kan reservere seg mot denne kommunikasjon ved å kontakte hei@skjold.ai

 

Brukerens rettigheter og plikter

Brukeren har en personlig rett til bruk av tjenesten gjennom avtalen arbeidsgiveren har med Skjold.ai. Denne rettigheten kan ikke deles med tredjeparter uten Skjold.ai sin tillatelse. I enklete tilfeller kan den deles med andre medlemmer av brukerens husstand.

 

Brukeren har tilgang til tjenesten så lenge arbeidsgiveren har en lisensavtale som dekker brukeren. Dersom denne avtalen opphører vil Skjold.ai varsle brukeren om dette. Brukern kan da velge å tegne et fortsettelsesabonnement.

 

Brukeren plikter å ikke bruke Skjold.ai til skadelige, ondsinnede eller ulovlige formål. Slik bruk vil medføre utestengelse fra tjenesten.

Oppdateringer av tjenesten
 

Skjold.ai slipper jevnlig oppdateringer av tjenesten for å sørge for at den er sikker og oppfyller sitt formål. Alle brukere plikter å ta i bruk disse oppdateringene for at Skjold skal fungere som beskrevet. På PC og Mac lastes disse oppdateringene automatisk ned, og brukeren må deretter godta at de installeres. På iPhone og Android distribueres oppdateringer via Apple App Store og Google Play. Vi anbefaler alle mobilbrukere å aktivere automatisk oppdateringer via App Store og Google Play. Her kan du lese mer om hvordan dette gjøres:
iPhone: https://support.apple.com/no-no/HT202180

Andorid: https://support.google.com/googleplay/answer/113412

 

Endringer av tjenesten og tilhørende funksjoner

Trusselbildet er i kontinuerlig endring og Skjold.ai utvikles derfor kontinuerlig for å sikre at tjenesten til enhver tid oppfyller sitt formål i best mulig grad. Slik at plattformen kontinuerlig vil forbedres. Som bruker godtar du at slike endringer implementeres gjennom automatiske oppdateringer. Dersom endringene omfatter særlig vesentlige endringer av tjenesten så vil brukere bil varslet via deres registrerte epost.

 

 

Tjenestens virkeområde

 

Skjold.ai fungerer som et beskyttende lag for brukerens nettrafikk. Plattformen leveres som en VPN klient gjennom Skjold.ai sin applikasjon. Dette gjør at brukerens trafikk anonymiseres samtidig som Skjold.ai plattformen etableres som et beskyttende lag for brukerens nettrafikk. Dersom en skadelignettside blir identifisert blir brukeren advart mot å besøke denne. Dersom brukeren veger på gå videre gjøres dette på dette ansvar, og underforstått at man da ikke er benyttet av Skjold.ai.

 

Brukerens plikter

 

Brukeren plikter å benytte Skjold.ai plattformen i samsvar med de retningslinjer og anbefalinger som til enhver tid er nedfelt i disse vilkårene og komunisert via nettsidene til Skjold.ai – www.skjold.ai

 

Ansvarsbestemmelser
 

Skjold.ai vil jobbe for at tjenesten er tilgjengelig for plattformene (eks iPhone, Andorid, PC og MAv)  til enhver tid er beskrevet i avtalevilkårene. Dette omfatter at appene fungerer i tråd med tjenestens enhver tid nedfelte formål. Men dette begrenses imidlertid til de to seneste operativsystemversjonene for PC, Mac, Android og iPhone. Dersom plattformtilbyderne gjør endringer som i vesentlig grad endrer de tekniske forutsetningene som Skjold.ai er bygget på, vil Skjold kunne fravike denne bestemmelsen. Andre vesentlige endringer i teknologi, rammeverk og tjenester vil også kunne gjør at tjenestens tilgjengelighet vil måtte endres.

 

Skjold.ai vil til enhver tid jobbe for at mest mulig av nettrafikken på enhetene der Skjold.ai er aktivert er beskyttet av Skjold.ai nettverket. Leverandøren kan imidlertid gjøre unntak for visse typer trafikk dersom det er grunn til å tro at brukeropplevelsen kan forringes, og kilden vurderes som trygg av Skjold.ai og deres leverandører.

 

Skjold.ai vil tilstrebe at at brukernes nettrafikk beskyttes ved hjelp av den seneste og mest relevante teknologien som Skjold.ai til enhver tid er har tilgang på. Trusselbildet er imidlertid i rask endring og Skjold.ai kan ikke garantere at plattformen beskytter brukeren mot alle former for trusler man er eksponert for ved bruk av internett PC, Mac, iPhone og Android. Det vil alltid finnes en iboende risiko ved å sende data og informasjon via internett som vil være til stede selv ved bruk av Skjold.ai. Enhver bruker er selv ansvarlig for å vurdere denne risikoen.

 

Skjold.ai, Norsk Datasikkerhet og deres ansatte, eiere, styre partnere eller leverandører kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap en bruker måtte ha som følge av bruk av tjenesten. Dette omfatter også direkte og indirekte tap som følge av datakriminalitet og nettsvindel. Dette omfatter også forhold der brukeren mener at tjenesten var i bruk men ikke var det, og har blitt påført skader og tap som følge av nettsvindel eller datakriminalitet. Skulle den relevante lovanvendelse likevel medføre et ansvar for Skjold.ai så begrenses herved dette slik at Skjold.ai aldri holdes økonomisk ansvarlig for tap, direkte eller indirekte, større en 4 måneders løpende lisenskostnad som er betalt av kunden. En slik eventuell refusjon beregnes på brukernivå for brukere som bevislig har benyttet og betalt for programvaren. Begrensingen omfatter også forhold der nedetid eller driftsforstyrrelser på Skjold.ai sin infrastruktur har kunnet påvirke brukerens evne til å koble til internett på enhetene som kjører Skjold.ai.

bottom of page