top of page

Avtalevilkår for Skjold.ai

Disse avtalevilkårene gjelder for leveranse av tjenesten Skjold.ai fra Norsk Datasikkerhet AS (Orgnummer 926 112 813). Avtaleparten er den som er registrert som avtalemotpart og kontoeier for Skjold.ai-lisensene. I tillegg til avtaleteksten gjelder ordrebekreftelsen sendt pr epost som et vedlegg til avtalen. Denne e-posten sendes til kontoeiers registrerte e-postkonto. Dersom kontoeier ønsker å oppdatere sin primære epostkonto for kontakt må dette varsles til hei@skjold,ai.

 

Generelle bestemmelser

Disse avtalevilkårene gjelder for bestilling av Skjold.ai-løsningen via nettsidene til Skjold.ai, per epost, per telefon eller annet sted hvor løsningen tilbys. Avtaleparten bekrefter at de har nødvendige tillatelser til å inngå avtalen på vegne av bedriften. Avtale parten plikter å oppgi korrekte opplysninger til Skjold

 

Særlige bestemmelser om gratis prøveperiode
Nye kunder kan uforpliktende prøve Skjold.ai til mobil gratis for alle ansatte i 30 dager. Dersom man ikke ønsker å videreføre prøveperioden må abonnementet sies opp via Min Side innen 30 dager fra aksept av prøveperioden. Etter prøveperioden løper avtaleforholdet videre som et normalt standardabonnemnet. Når abonnementet løper videre etter prøveperioden får alle brukere også tilgang på PC og Mac versjonen av Skjold.ai

 

Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten er nærmere beskrevet i Skjold.ai sine brukervilkår. Ut over dette omfatter tjenesten tilgang til Min Side på www.skjold.ai der abonnementet og betaling kan administreres.

 

Behandling av personopplysninger

Skjold.ai behandler alle personopplysninger fra bruken av våre tjenester disse er nærmere beskrevet her: https://www.skjold.ai/personvern

 

Kundens plikter

Kunde plikter å påse at brukernes gjøres kjent med de enhver tid gjeldende brukervilkår og personvernerklæring for Skjold.ai. Brukervilkårene og personvernerklæringen finnes til enhver tid på https://www.skjold.ai/personvern og er å regne som et vedlegg til denne avtalen. Det er viktig og såles kundens ansvar at alle brukere er innforstått med tjenestens funksjonsområde og begrensninger. Kunden plikter også å sørge for at Skjold.ai oppdateres om eventuelle endringer i kontaktinformasjonen til kundens brukere.

 

 

Abonnemenstvilkår og pris for Skjold.ai

Abonnementet på Skjold.ai lisensene løper i den abonnementsperioden og til den prisen som er beskrevet i siste ordrebekreftelse/avtalebekreftelse til kunden. Alle priser oppgis eks. mva. Dersom du utvider antall Skjold lisenser under abonnementsperioden forskuddsbetales de tilvalgte lisensene uavhengig av grunnabonnementet og de nye lisensene vil belastes med den til enhver oppgitt listepris for tjenestene til Skjold.ai. Ved neste forfall samles fornyelsen av alle lisensene. Skjold.ai sitt standardabonnement er 12 måneders løpende termin, med fakturering hver 6 måned. 

 

Abonnement blir automatisk fornyet dersom det ikke blir sagt opp senest 1 måned før utløpet av abonnementsperioden. En ordrebekreftelse for kommende periode vil derfor sendes ut etter at avtalen er fornyet.

 

Skjold.ai (Norsk Datasikkerhet AS) kan når som helst endre prisen som vil gjelde fra neste forfall, med minst 45 dagers varsel. Dette gir kunden/kontoeier 14 dagers varsel på å ta stilling til om prisendringen danner grunnlag for oppsigelse av avtalen eller ei. Prisendringen vil kommuniseres i e-post og distribueres til kunden via kundens oppgitte primæradresse for kontakt. Kunden er selv ansvarlig for å holde Skjold.ai (Norsk Datasikkerhet AS) oppdatert på gjeldende kontaktepost, samt besørge at informasjon fra skjold.ai ikke havner i søppelpost eller lignende.

 

 

Betaling

Betaling for Skjold.ai skjer enten via kredittkort eller forskuddsvis fakturering i samsvar med den avtale betalingsterminen. Dersom ikke annet er avtalt er forfallsdato 14 dager fra abonnementet er aktivert.

 

Som kunde plikter du å holde betalingsinformasjon og betalingsmetode oppdatert så lenge kundeforholdet er aktivt. Dersom Skjold.ai ikke er i stand til å trekke kortet ditt i samsvar med avtalen som er inngått og bestemmelsene i denne kontrakten (for eksempel fordi kortet er utløpt) så vil det bli utstedt en faktura i stede. Ved forsinket betaling fra kunde påløper forsinkelsesrenter av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

 

Endringer av avtaleforhold

Som kunde kan du når som helst endre ditt Skjold.ai kundeforhold. Dette gjøres enten via Min Side på www.skjold.ai eller ved å kontakte skjold.ai sin kundeservice på hei@skjold.ai. Alle avtaler er løpende og følger den valgte betalingsterminene. Avslutning av kundeforhold må skje minimum 30 dager før valgt dato for betalingsterminen. Dersom en avtale avsluttes har Skjold.ai anledning til å tilby de berørte brukerne en individuell fortsettelsesavtale, dersom det er hensiktsmessig.

 

Adgang til endringer

Skjold.ai operer i et marked der produkt og tjenester kontinuerlig må utvikles og endres for å beskytte brukerne. Denne type endringer kan medføre at brukervilkår, personvernerklæringer eller avtaleforhold kan måtte endres og oppdateres. Dersom disse endringene vurderes som vesentlig for brukeren vil Skjold.ai varsle brukerne og kundekontaktene om dette via epost.

 

Bruk av teknologipartnere

Skjold.ai bruker teknologipartnere for å levere tjenesten på en hensiktsmessig måte.


Skjold.ai sin garanti
Skjold.ai garanterer at løsningen fungerer i samsvar med det til enhver tid gjeldende formål for tjenesten.

 

Skjold garanterer ikke at løsningen er fri for feil som, men vil kontinuerlig jobbe for å rette disse i samsvar med mulighetsrommet som ligger.

 

Garanti og skadeløsholdelse

Skjold.ais brukeravtale regulerer garanti, ansvar og begrensninger i ansvar ovenfor brukerne som til enhver tid benytter plattformen. Den samme begrensingen i ansvar vil til enhver tid gjelde for tap, skader, driftsavbrudd og forsinkelser som en bruker vil kunne forårsake for sin arbeidsgiver, oppdragsgiver.

 

Brukerstøtte:
Skjold.ai gir brukerstøtte til brukerens som er omfattet av kundens lisenser. Brukerstøtten omfatter forhold som installasjon, tilkobling, oppgradering og bruk av Skjold.ai. Brukerstøtten gis primært per epost og chat og eventuelt telefon dersom det er nødvendig for å løse brukerens spørsmål. Skjold.ai forsøker alltid å være behjelpelige ovenfor våre brukere, men vi kan ikke bistå i forhold som er relatert til Skjold.ai programvaren.

 

Tvister

Partenes rettigheter og forpliktelser reguleres av Norsk lov og Norsk rett. Dersom det oppstår en tvist som i forbindelse med eller som følge av, bruken av plattformen eller denne avtalen, skal tvisten først søkes løst ved minnelige forhandlinger. Hvis tvisten ikke lar seg løse ved minnelige forhandlinger, kan hver av partene velge å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler der Skjold.ai – Norsk Datasikkerhet AS til enhver tid har sin forretningsadresse.

 

Ingen av Partene kan fremme krav som oppstår som følge av denne avtalen når det er gått 12 måneder eller mer fra en eventuell oppsigelse av avtalen.

bottom of page