top of page

Avtalevilkår for Skjold.ai

Disse avtalevilkårene gjelder for leveranse av tjenesten Skjold.ai fra Norsk Datasikkerhet AS (Orgnummer 926 112 813). Avtaleparten er den som er registrert som avtalemotpart og kontoeier for Skjold.ai-lisensene. I tillegg til avtaleteksten gjelder ordrebekreftelsen sendt pr epost som et vedlegg til avtalen. Denne e-posten sendes til kontoeiers registrerte e-postkonto.

 

Generelle bestemmelser

Disse avtalevilkårene gjelder for bestilling av Skjold.ai-løsningen via nettsidene til Skjold.ai, per epost, per telefon eller annet sted hvor løsningen tilbys. Avtaleparten bekrefter at de har nødvendige tillatelser til å inngå avtalen på vegne av bedriften. Avtaleparten plikter å oppgi korrekte opplysninger til Skjold

 

Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten er nærmere beskrevet i Skjold.ai sine brukervilkår. Ut over dette omfatter tjenesten tilgang til Min Side på www.skjold.ai der abonnementet og betaling kan administreres.

 

Behandling av personopplysninger

Skjold.ai behandler alle personopplysninger fra bruken av våre tjenester disse er nærmere beskrevet her: https://www.skjold.ai/vilkaar-og-personvern.

 

Kundens plikter

Kunden plikter å informere brukeren om hvordan Skjold.ai fungerer og bør benyttes. Dette finnes på nettsidene www.skjold.ai og kunden mottar en epost som beskriver dette ved starten av kundeforholdet. Det er viktig slik at alle brukerne er innforstått med tjenestens funksjonsområde og begrensninger.

 

Skjold.ai. anbefaler også at kunden informerer brukerne om tjenestens brukervilkår og personvernerklæringen som finnes på denne nettsiden https://www.skjold.ai/personvern og er å regne som et vedlegg til denne avtalen. Kunden plikter også å sørge for at Skjold.ai oppdateres om eventuelle endringer i kontaktinformasjonen til kundens brukere.

 

Abonnemenstvilkår og pris for Skjold.ai

Abonnementet på Skjold.ai lisensene løper i den abonnementsperioden og til den prisen som er beskrevet i siste ordrebekreftelse/avtalebekreftelse til kunden. Alle priser oppgis eks. mva. Dersom du utvider antall Skjold lisenser under abonnementsperioden forskuddsbetales de tilvalgte lisensene uavhengig av grunnabonnementet og de nye lisensene vil belastes med den til enhver oppgitt listepris for tjenestene til Skjold.ai. Ved neste forfall samles fornyelsen av alle lisensene. Skjold.ai sitt standardabonnement er 12 måneders løpende termin, med fakturering hver 6 måned. 

 

Abonnement blir automatisk fornyet dersom det ikke blir sagt opp senest 1 måned før utløpet av abonnementsperioden. En ordrebekreftelse for kommende periode vil derfor sendes ut etter at avtalen er fornyet.

 

Skjold.ai (Norsk Datasikkerhet AS) kan når som helst endre prisen som vil gjelde fra neste forfall, med minst 45 dagers varsel. Dette gir kunden/kontoeier 14 dagers varsel på å ta stilling til om prisendringen danner grunnlag for oppsigelse av avtalen eller ei. Prisendringen vil kommuniseres i e-post og distribueres til kunden via kundens oppgitte primæradresse for kontakt. Kunden er selv ansvarlig for å holde Skjold.ai (Norsk Datasikkerhet AS) oppdatert på gjeldende kontaktepost, samt besørge at informasjon fra Skjold.ai ikke havner i søppelpost eller lignende.

 

 

Betaling

Betaling for Skjold.ai skjer enten via kredittkort eller forskuddsvis fakturering i samsvar med den avtale betalingsterminen. Dersom ikke annet er avtalt er forfallsdato 14 dager fra abonnementet er aktivert.

 

Som kunde plikter du å holde betalingsinformasjon og betalingsmetode oppdatert så lenge kundeforholdet er aktivt. Dersom Skjold.ai ikke er i stand til å trekke kortet ditt i samsvar med avtalen som er inngått og bestemmelsene i denne kontrakten (for eksempel fordi kortet er utløpt) så vil det bli utstedt en faktura i stede. Ved forsinket betaling fra kunde påløper forsinkelsesrenter av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

 

Endringer av avtaleforhold

Som kunde kan du når som helst endre ditt kundeforhold via Min Side på www.skjold.ai eller ved å kontakte skjold.ai sin kundeservice på hei@skjold.ai. Alle avtaler er løpende og følger den valgte betalingsterminene. Avslutning av kundeforhold må skje minimum 30 dager før valgt dato for betalingsterminen. Dersom en avtale avsluttes har Skjold.ai anledning til å tilby de berørte brukerne en individuell fortsettelsesavtale, dersom det er hensiktsmessig.

 

Adgang til endringer

Skjold.ai operer i et marked der produkt og tjenester kontinuerlig må utvikles og endres for å beskytte brukerne mot nye trusselmetoder. Denne type endringer kan medføre at brukervilkår, personvernerklæringer eller avtaleforhold kan måtte endres og oppdateres. Dersom disse endringene vurderes som vesentlig for brukeren vil Skjold.ai varsle brukerne og kundekontaktene om dette via epost.

 

Bruk av teknologipartnere

Skjold.ai bruker teknologipartnere for å levere tjenesten på en hensiktsmessig måte.

 

Garanti og skadeløsholdelse

Skjold.ai sin brukeravtale regulerer garanti, ansvar og begrensninger i ansvar ovenfor brukerne som til enhver tid benytter tjenesten. Den samme begrensingen i ansvar vil til enhver tid gjelde for tap, skader, driftsavbrudd og forsinkelser som en bruker vil kunne forårsake for sin arbeidsgiver, oppdragsgiver eller lignende som følge av feil bruk av tjenesten.

 

Brukerstøtte:
Skjold.ai gir brukerstøtte til brukerne som er omfattet av kundens avtale. Brukerstøtten omfatter forhold som installasjon, oppgraderinger og spørsmål knyttet til de svar og analyser tjenesten leverer til brukeren. Brukerstøtten gis primært per epost, SMS og chat og eventuelt telefon dersom det er nødvendig for å løse brukerens spørsmål. Skjold.ai forsøker alltid å være behjelpelige ovenfor våre brukere, men vi kan ikke bistå i forhold som er relatert til Skjold.ai tjenesten.

 

Tvister

Partenes rettigheter og forpliktelser reguleres av Norsk lov og Norsk rett. Dersom det oppstår en tvist som i forbindelse med eller som følge av, bruken av plattformen eller denne avtalen, skal tvisten først søkes løst ved minnelige forhandlinger. Hvis tvisten ikke lar seg løse ved minnelige forhandlinger, kan hver av partene velge å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler der Skjold.ai – Norsk Datasikkerhet AS til enhver tid har sin forretningsadresse.

 

Ingen av Partene kan fremme krav som oppstår som følge av denne avtalen når det er gått 12 måneder eller mer fra en eventuell oppsigelse av avtalen.

 

Kontaktinfo

Skjold.ai sin primære kontaktkanal for spørsmål om avtaler og tjenester er eposten hei@skjold.ai. På nettsidene til Skjold.ai finnes også kontaktinfo om hvordan man tar kontakt med selskapet via chat, sms eller telefon

 

Sist oppdatert – August 2023

bottom of page